IMG_9431a
 
นางสาวรัชนี  ตรัยตรึงศ์โกศล
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี 
ข้อมูลสถิติ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
จัดซื้อ - จัดจ้าง
Home

logo-rb

โครงการ " ค่ายครอบครัว ล้อมรั้วด้วยรัก "

วันที่ ๗ - ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี จัดโครงการ " ค่ายครอบครัว ล้อมรั้วด้วยรัก " ณ.ห้องประชุมไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

๑. กิจกรรมประกอบด้วย

๑.๑ พิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ ๙

๑.๒ การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว

๑.๓ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ

- นโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

- การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และสถานการณ์ความรุนแรง

- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๐

page780660

อ่านเพิ่มเติม...

 

ร่วมโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐระดับจังหวัด เพื่อเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พ.ศ.2560 - 2562

27 มิถุนายน 2560 นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ของสนง.พมจ. / น.ศ.ฝึกงาน ( นายมงคล ปานสวัสดิ์ / นางกฤษณะ เกตุกุญชร /นส.กุสุมา สุรารักษ์ ) พร้อมทั้ง ภาคเอกชนที่สำคัญในการช่วยเหลือสังคม คือ ดร. จิรายุ คูณพันธ์ ( โรงเรียน จิรศาสตร์ / สโมสรไลออนส์ขวัญเมือง ) นางละออ จินดา ( สโมสรโรตารี พลอย ) ฯลฯ ร่วมโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐระดับจังหวัด เพื่อเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พ.ศ.2560 - 2562 
1. โครงการ ฯ นี้ ดำเนินการภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลและคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม ( E 6 )
2. โครงการศ นี้ จัดโดย ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดราชบุรี ( ศปจ.ราชบุรี ) องค์กรภาคประชาชน โดยการนำของ ดร.พนัส พฤกษ์สุนันท์ และผศ.ฐานินี แจ่มจันทร์ ฯลฯ
3. โครงการฯนี้ เป็นโครงการประชารัฐ ซึ่งบูรณาการ ภาคประชาชน ภาคภาครัฐ กับภาคเอกชน ที่จะมาช่วยเหลือสังคม CSR

page270660

 

การประชุมสมัชชาครอบครัว สมัชชาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดราชบุรีและงานวันแห่งครอบครัว

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สำนักงาน พมจ.ราชบุรีได้จัดการประชุมสมัชชาครอบครัว สมัชชาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดราชบุรีและงานวันแห่งครอบครัว ณ ห้องประชุมสถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยนางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี( พมจ.ราชบุรี )เป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. บรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดราชบุรี
2. เวทีเสวนาปัญหาทางสังคมจังหวัดราชบุรีและแนวทางในการแก้ไข 3 ประเด็น ได้แก่ 
2.1 ประเด็นสัมพันธภาพครอบครัว 
2.2 ประเด็นเยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
2.3 ประเด็นผู้สูงอายุเป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง โดย พมจ.ราชบุรี 
3. การแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น ในการป้องกันแก้ไขปัญหา 3 ประเด็นปัญหาดังกล่าว 
ผลที่ได้จากการจัดสมัชชาดังกล่าว
จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และประเทศชาติ
page200660

 

แก้ไขล่าสุด (อังคาร, 25 กรกฏาคม 2017 10:03)

 

โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2560 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี จัด โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จังหวัดราชบุรี ณ.ไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ( นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ) มอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ( นางณิทฐา แสวงทอง ) เป็นประธาน พร้อมบรรยายพิเศษ นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานปกครองระดับอำเภอ และผู้นำชุมชน/ท้องถิ่น
๒. การบรรยาย
- การบรรยาย " ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ชองโครงการฯ / นโยบาย พม. 9,5,5 กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดย พมจ.ราชบุรี "
- การบรรยาย " กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และที่แก้ไขเพิ่มเติม / เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดฐานค้ามนุษย์จากกองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ /กฎหมายแรงงานกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดย นายประวิทย์ ร้อยแก้ว อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด
๓.การอภิปราย 
" แนวทางการบูรณาการระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

๔. การประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ " แนวทางการบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ " และ " การสร้างเครือข่าย เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงาน

page18190660

 

แก้ไขล่าสุด (อังคาร, 25 กรกฏาคม 2017 09:52)

 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนกระบวนการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ภาคกลาง

วันที่13-14 มิถุนายน 2560  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) และคณะ ได้ลงพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนกระบวนการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ภาคกลาง เพื่อถอดบทเรียนและศึกษารูปแบบการจัดการปัญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ โดยการปรับพฤติกรรมของผู้กระทำ  กลุ่มเป้าหมายการเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยทีมสหวิชาชีพระดับจังหวัด ประกอบด้วย จนท.สนง.พมจ.ราชบุรี(นำโดย นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พมจ.ราชบุรี),ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี,สคช.ราชบุรี,ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.ราชบุรี,สภ.เมืองราชบุรี,ศูนย์พึ่งได้ รพ.ราชบุรี,บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ราชบุรี  ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนซักถามถึงกระบวนการทำงานระดับทีมจังหวัด กับ ทีมของ สค.นำทีมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านครอบครัว (ชช.อัฉราพรรณ)และทีม รศ.สุรพีและ รศ.บุญเสริม ฯ

page13140660

แก้ไขล่าสุด (พุธ, 19 กรกฏาคม 2017 11:39)

 
More Articles...

 12345banner2banner3banner6banner_63banner5

 

 

banner4dsdwbanner_97 reformvoices

  

  

infor

c496cefc-3d14-49da-afe2-4c40f4a5de08_facee-e1452899587866

banner-ebooks_pmj

new ngob

new_judjang_

กรกฏาคม 2017
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

แสดงความคิดเห็น
แบบสำรวจความคิดเห็น
การบริการของหน่วยงาน
 
จำนวนผู้เข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้118
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้441
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2331
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2269
mod_vvisit_counterเดือนนี้10508
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว224197
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด7781129

Online (20 minutes ago): 3
Your IP: 54.156.78.4
,
Today: ก.ค. 28, 2017
ขณะนี้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์
เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ข่าวประกาศ