พมจ.ราชบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนำเสนอข่าว “เศร้า ต้องเลี้ยงลูกพิการ ยังมาถูกลักผักอีก”

วันที่ 23 พ.ย. 2564 เวลา 13.30 น. นางสมพิศ หลวงแจ่ม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเเละเยี่ยมบ้านกรณีนำเสนอข่าว “เศร้า ต้องเลี้ยงลูกพิการ ยังมาถูกลักผักอีก” จากการสอบถามทราบว่า ด้านครอบครัว 2 สามีภรรยา อาศัยอยู่กับบุตรชายที่พิการ 2 คน อายุ 47 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว และอายุ 45 ปี ป่วยติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ครอบครัวประกอบอาชีพรับซื้อพืชผลทางการเกษตรเพื่อนำไปขายที่ตลาดสด และเพาะปลูกผักไว้เพื่อนำไปขาย จำนวน 4 ไร่ ปัจจุบันไม่สามารถปลูกได้เนื่องจาก ฝนตก น้ำท่วมไร่ รอการระบาย ด้านที่อยู่อาศัย สภาพมั่นคงเเข็งเเรง ด้านสวัสดิการสังคม ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งสามีเเละภรรยา ส่วนบุตรชายทั้ง 2 ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการเเละบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นกันทั้งนี้ ครอบครัวดังกล่าวยังได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท เงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน 15,000 บาท เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง พม. 2 รายๆละ 3,000 บาท เเละเงินเยียวยาคนพิการช่วงโควิด-19 จาก พก. 2 รายๆละ 1,000 บาท ทั้งนี้ยังได้รับการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวจาก สนง.พมจ.ราชบุรี อย่างต่อเนื่องนับตั้งเเต่ปี 2560-ปัจจุบัน
เนื่องด้วยครอบครัวดังกล่าวเคยได้รับการนำเสนอข่าวเเละได้รับเงินบริจาคมาเป็นจำนวนหนึ่งสามารถพึ่งพาตนเองได้ จึงไม่ประสงค์รับการช่วยใดๆ เเผนการช่วยเหลือ ทางพื้นที่จะติดตามเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่องต่อไป

ดูเพิ่มเติม>>>>>>>>


Share:สนง.พมจ.ราชบุรี ร่วมกิจกรรมขุดดินยกร่องเตรียมแปลง เพื่อปลูกต้นไม้เนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2564

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ราชบุรี ร่วมกิจกรรมขุดดินยกร่องเตรียมแปลงเพื่อปลูกต้นไม้เนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2564 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงาน One Home ในจังหวัดราชบุรี นำโดย นางสาวอลิสรา กรุงจิตร ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้พึ่งจังหวัดราชบุรีร่วมกิจกรรม และมีการมอบกล้าพันธ์ต้นผักสวนครัวให้กับหน่วยงานในสังกัดเพื่อนำไปปลูกที่บ้านด้วย
ณ สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ดูเพิ่มเติม>>>>>>>>


Share:สนง.พมจ.ราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัว

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2565 เพื่อรับฟังผลการเลี้ยงดูเด็ก และพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือเงินอุดหนุนฯ และแนวทางการให้ความช่วยเหลือครอบครัวอุปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี
ดูเพิ่มเติม>>>>>>>>


Share:สนง.พมจ.ราชบุรี ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี มีนโยบาย แนวทางในการดำเนินงานการรณรงค์ยุติความรุนแรง ในเดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงฯ มอบให้ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ศพค./ศปก.ต./อบต.และเทศบาล ในพื้นที่ ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ด้วยการแจกสื่อ เอกสาร ติดริบบิ้นขาว ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้กับ นายอำเภอ ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ เพื่อกระตุ้นให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในพื้นที่
โดยได้รับการสนับสนุนสื่อจาก สค.ที่จัดสรรให้ สนง.พมจ.จังหวัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


Share:สิทธิ​พื้นฐานคนพิการ

♿️ คนพิการทุกคนจะได้เบี้ยความพิการ 800 บาท/เดือน หรือ 9,600 บาทต่อปี แต่ถ้าหากมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงิน 1,000 บาท/เดือน
♿️ คนพิการสามารถขอกู้เงินเพื่อไปประกอบอาชีพได้ไม่เกิน 120,000 บาท โดยไม่เสียดอกเบี้ยและมีระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
♿️ คนพิการสามารถรับคำแนะนำในการประกอบอาชีพ สามารถเข้าฝึกอาชีพได้ฟรี! ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพของคนพิการ
♿️ คนพิการจะได้สิทธิในการเล่าเรียนฟรี จนถึงเรียนจบปริญญาตรี
♿️ คนพิการสามารถขอล่ามภาษามือได้ หากต้องพบแพทย์, สมัครงาน, ขึ้นศาลฯ, ประชุม, สัมมนา
♿️ คนพิการจะได้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ท.74)
♿️ คนพิการจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย และสามารถขอทนายว่าต่าง แก้ต่างให้คนพิการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
♿️ คนพิการจะได้รับการลดหย่อน ค่าขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า MRT-BTS ขึ้นฟรี, แอร์พอร์ตเรลลิงก์ขึ้นฟรีสายสีน้ำเงิน, การบินไทยลด 50%, รถ ขสมก. และรถร่วมบริการของ ขสมก. ทุกประเภทลด 50%, เรือโดยสารขึ้นฟรี, รถไฟลดค่าโดยสาร 50%
♿️ คนพิการสามารถขอสิทธิปรับที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม เช่น ราวจับห้องน้ำ, ปรับทางเดิน เหมาจ่ายไม่เกินรายละ 40,000 บาท
♿️ นายจ้าง/ผู้ประกอบการ สามารถนำเงินค่าจ้างคนพิการไปลดหย่อนภาษีได้
.
** สิทธิทั้งหมดนี้สำหรับผู้ที่จดทะเบียนบัตรคนพิการเท่านั้น **

ข้อมูล : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (โทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติม 02 354 3388)
ที่มา https://www.facebook.com/ThaiPBS/photos/a.348532055084/10166334835725085/?type=3


Share:สนง.พมจ.ราชบุรี พร้อมทีม one home ร่วมเดินจัดระเบียบรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาคนขอทานและคนไร้ที่พึ่ง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ร่วมเดินจัดระเบียบรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาคนขอทานและคนไร้ที่พึ่ง ร่วมกับทีม one home จังหวัดราชบุรี สภ.วัดเพลง และเทศบาลตำบลวัดเพลง ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00น. ณ ตลาดลุงเพิ่ม ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
ดูเพิ่มเติม>>>>>>>>


Share:สนง.พมจ.ราชบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวของจิตรอาสาที่ประสบอุบัติเหตุโดนท่อสูบน้ำดูดจนเสียชีวิต

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวของจิตรอาสาที่ประสบอุบัติเหตุโดนท่อสูบน้ำดูดจนเสียชีวิต ในพื้นพี่ตำบลยางหัก อำปากท่อ จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ดำเนินการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวตามระเบียบต่อไป
ดูเพิ่มเติม>>>>>>>>


Share:สนง.พมจ.ราชบุรี จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือกับกองทุนสวัสดิการชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี นายสาโรจน์ มูลพวก รองประธานคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดราชบุรี และ นางสาวปาริชาติ เราจุติธรรม เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดราชบุรี ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือกับกองทุนสวัสดิการชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน
ดูเพิ่มเติม>>>>>>>>


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial