สนง.พมจ.ราชบุรี มอบสื่อพัฒนาการเด็ก ประจำปี 2565 ให้กับ สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน และสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน จ.ราชบุรี

วันที่ 13 กันยายน 2565 นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี มอบสื่อพัฒนาการเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับ สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน และสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน จังหวัดราชบุรี ที่ได้รับใบอนุญาตดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซึ่งเก็บค่าบริการรายเดือนไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท จำนวน 7 แห่ง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี
ดูเพิ่มเติม>>>>>>>>


Share:การประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 7 กันยายน 2565 การประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมบ้างสองร้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี (หลังใหม่) โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธาน เพื่อพิจารณาอนุมัติรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม จำนวน 5 ราย โดยยกเว้นการทดลองเลี้ยงดู จำนวน 4 ราย และกรณีทดลองเลี้ยงดู จำนวน 1 ราย
ดูเพิ่มเติม>>>>>>>>


Share:สนง.พมจ.ราชบุรี เข้าร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มแรงงานต่างด้าว

วันที่ 2 กันยายน 2565 นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี มอบหมายให้นางสาวจินตนา ฉุนพ่วง จนท.ศปคม. เข้าร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มแรงงานต่างด้าว ณ ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี (โรงยิมเนเซี่ยม)


Share:สนง.พมจ.ราชบุรี เข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนทักษะและความรู้ให้แก่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

วันที่ 2 กันยายน 2565 สนง.พมจ.ราชบุรี ร่วมกับ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนทักษะและความรู้ให้แก่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดและกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ ได้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ แนวทางการบริหารกองทุนฯ แนวทางการพิจารณาโครงการขององค์การสวัสดิการสังคม แนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการและการปฏิบัติงานอื่นๆในส่วนที่เกี่ยวข้อง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี (หลังใหม่)


Share:“การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 10/2565”

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายมาโนชน์ ทองเกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานเคหะราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 10/2565ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามระเบียบฯ จำนวน 236 ราย เป็นเงิน 465,750 บาท
ดูเพิ่มเติม>>>>>>>>


Share:“สนง.พมจ.ราชบุรี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2565”

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 สนง.พมจ.ราชบุรี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดราชบุรีจัดประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2565โดยมี นางสาวเรืองลักษณ์ ทิพย์ทอง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษเป็นประธานในการประชุมณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี
ดูเพิ่มเติม>>>>>>>>


Share:“สนง.พมจ.ราชบุรี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี ภรรยาอดีตนักร้องลูกทุ่ง มีข้อพิพาทเรื่องที่ดิน และประสบปัญหาด้านดำรงชีพเพราะต้องดูแลบุตรชายพิการ”

นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี มอบหมายให้ นายญาณวรรธน์ ภัควัตไวกูณฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดราชบุรี นายบุญญฤทธิ์ ชูนาค 

นักสังคมสงเคราะห์ และ ว่าที่ ร.ต.อภิโชค รอดมณี นิติกร ร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหินกองและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 เพื่อช่วยเหลือ 

ภรรยาอดีตนักร้องลูกทุ่ง ประสบปัญหาเนื่องจากมีข้อพิพาทเรื่องที่ดิน และปัญหาด้านดำรงชีพเพราะต้องดูแลบุตรชายพิการ ดังนี้

1) ใช้กลไกศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลคลีคลายข้อพิพาทเรื่องที่ดิน 2) พิจารณาให้ความช่วยเหลือ

เงินสงเคราะห์ครอบครัว 3,000 บาท 3) พิจารณาการปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566

4) ให้คำปรึกษาแนะนำและให้กำลังใจผู้สูงอายุ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

ดูเพิ่มเติม>>>>>>>>


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial