inegol mobilya Maltepe Bayan Escort
แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการ”ศูนย์ข้อมูลด้านสังคมของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี” | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี

แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการ”ศูนย์ข้อมูลด้านสังคมของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี”

วัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์ข้อมูลด้านสังคมของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี และนำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขการให้บริการให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง