inegol mobilya Maltepe Bayan Escort
การประชุมทางไกลผ่าน (Video Conference) เรื่อง การมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติ ภายใต้กรอบการบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย 4 กระทรวง ปี 2564 | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี

การประชุมทางไกลผ่าน (Video Conference) เรื่อง การมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติ ภายใต้กรอบการบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย 4 กระทรวง ปี 2564

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะอนุกรรมการและเลขานุการ ร่วม ในคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด จาก สนง.พมจ.ราชบุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) เรื่อง การมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติ ภายใต้กรอบการบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย 4 กระทรวง ปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี เพื่อสร้างการรับรู้นโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติ ปี 2564 ร่วมกัน
>>>>>>>>รายละเอียดเพิ่มเติม