inegol mobilya Maltepe Bayan Escort
นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2564 | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี

นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน เพื่อพิจารณาโครงการตามกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2564 จำนวน 5 โครงการ และ พิจารณาอนุมัติให้คนพิการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 15 ราย ณ ประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดราชุบรี (หลังเก่า)
>>>>>>>>รายละเอียดเพิ่มเติม