inegol mobilya Maltepe Bayan Escort
ข่าวกิจกรรม | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี

Category Archives: ข่าวกิจกรรม

การประชุมการขับเคลื่อนภารกิจร่วมกันขอหน่วยงานทีม One Home ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สสว.3 ประจำปีงบประมา พ.ศ.2564

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี ร่วมประชุมการขับเคลื่อนภารกิจร่วมกันขอหน่วยงานทีม One Home ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สสว.3 ประจำปีงบประมา พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี
>>>>>>>>รายละเอียดเพิ่มเติม

นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.รบ. ร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.รบ. ร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ร่วมกับเลขานุการร่วม ในคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดราชบุรี ณ โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งกระทิงล่าง อำเภอบ้านคา เพื่อเยี่ยมเยียนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รับฟังปัญหา อุปสรรค พร้อมให้ความเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และเพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าว นำเสนอคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด ต่อไป
>>>>>>>>รายละเอียดเพิ่มเติม

นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนเครือข่ายชมรมคนหูหนวกระดับจังหวัดประจำปี 2564

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนเครือข่ายชมรมคนหูหนวกระดับจังหวัดประจำปี 2564 และบรรยายพิเศษ เรื่อง สถานการณ์ปัจจุบันของคนพิการในจังหวัดราชบุรีและการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายพชร ยะนิล ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม และ นางสาวธนัชพร ดินเขต ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการถอดบทเรียนและระดมความคิดเห็น มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน ณ เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก
>>>>>>>>รายละเอียดเพิ่มเติม

สนง.พมจ.ราชบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีบ้านพักอาศัยถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลัง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ และ อพม.ราชบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีบ้านพักอาศัยถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลัง ขณะไม่มีผู้ใดอยู่ในบ้าน ในพื้นที่ ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี เบื้องต้นทาง พมจ.ราชบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค บ้านละ 1 ชุด
>>>>>>>>รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมทางไกลผ่าน (Video Conference) เรื่อง การมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติ ภายใต้กรอบการบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย 4 กระทรวง ปี 2564

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะอนุกรรมการและเลขานุการ ร่วม ในคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด จาก สนง.พมจ.ราชบุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) เรื่อง การมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติ ภายใต้กรอบการบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย 4 กระทรวง ปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี เพื่อสร้างการรับรู้นโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติ ปี 2564 ร่วมกัน
>>>>>>>>รายละเอียดเพิ่มเติม