เผยแพร่รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ พ.ศ.2559-2563 (Thailand’s SDGs Report 2016-2020)

https://sdgs.nesdc.go.th/exhibitions/brightleapforward2021/report2016-2020/

Share: