สนง.พมจ.ราชบุรี ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี มีนโยบาย แนวทางในการดำเนินงานการรณรงค์ยุติความรุนแรง ในเดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงฯ มอบให้ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ศพค./ศปก.ต./อบต.และเทศบาล ในพื้นที่ ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ด้วยการแจกสื่อ เอกสาร ติดริบบิ้นขาว ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้กับ นายอำเภอ ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ เพื่อกระตุ้นให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในพื้นที่
โดยได้รับการสนับสนุนสื่อจาก สค.ที่จัดสรรให้ สนง.พมจ.จังหวัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


Share: