สนง.พมจ.ราชบุรี มอบสื่อพัฒนาการเด็ก ประจำปี 2565 ให้กับ สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน และสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน จ.ราชบุรี

วันที่ 13 กันยายน 2565 นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี มอบสื่อพัฒนาการเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับ สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน และสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน จังหวัดราชบุรี ที่ได้รับใบอนุญาตดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซึ่งเก็บค่าบริการรายเดือนไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท จำนวน 7 แห่ง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี
ดูเพิ่มเติม>>>>>>>>


Share: