สนง.พมจ.ราชบุรี จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือกับกองทุนสวัสดิการชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี นายสาโรจน์ มูลพวก รองประธานคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดราชบุรี และ นางสาวปาริชาติ เราจุติธรรม เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดราชบุรี ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือกับกองทุนสวัสดิการชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน
ดูเพิ่มเติม>>>>>>>>


Share: