สนง.พมจ.ราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัว

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
นางสมพิศ หลวงแจ่ม พมจ.ราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2565 เพื่อรับฟังผลการเลี้ยงดูเด็ก และพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือเงินอุดหนุนฯ และแนวทางการให้ความช่วยเหลือครอบครัวอุปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี
ดูเพิ่มเติม>>>>>>>>


Share: