ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง แจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่ง นิติกร

>>>อ่านรายละเอียด


Share: